નવસારી જિલ્લામાં 4397 હેકટરમાં થયેલા નુકસાન પેટે 8045 ખેડૂતોને રૂ. 12.43 કરોડ સહાય ચૂકવાઇ

નવસારી જિલ્લામાં 4397 હેકટરમાં થયેલા નુકસાન પેટે 8045 ખેડૂતોને રૂ. 12.43 કરોડ સહાય ચૂકવાઇ તાઉતે વાવાઝોડાની નુકસાનીમાં 7291 સહાય માટે

Read more