ચાલો રક્તદાન કરીએ કોઈકના જીવ બચાવવામાં નિમિત્ત થઈએ.

Come and Join us in this blood donation camp.

Donate blood and save lives.